Manevi Kültür Ögeleri Nedir?

Dünya üzerine milyarlarca insan yaşar. Bu insanlar değişik milletlerden ibarettir. Her milletin kendine özgü davranışları, kuralları, yaşayış şekilleri, giyim tarzları, gelenekleri vardır. Bir milletin kendine özgü olan bu özelliklerine kültür denir. Her insan topluluğunun kültürel özellikleri farklıdır. Bu özellikler insan topluluğunu millet yapar.

Manevi Kültür Öğeleri

Parçalardan oluşan her bütün gibi kültür de öğelerden oluşur. Kültürü oluşturan bu öğeler maddi ya da manevi özellikler taşır. Maddi kültür öğeleri gözle görülen özellikleri içerir. Din, sosyal ve sözlü kurallar, örf, adet, sancak, gibi soyut anlamlı özellikler de taşıyan öğeler manevi kültürü oluşturur. Bazen bir düşünce tarzı bazen de nereden geldiği, kaynağının ne olduğu bilinmeyen bir davranış şekli manevi kültürün bir öğesi olur.

Manevi Kültür Öğelerinin Etkileri

Manevi kültür öğeleri toplumlar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bazen kutsal kabul edilen bir sembol bir topluma yön verir. Güney Afrika yerlilerinde sembollere manevi bir değer verilir. Sembolize ettikleri o inanç hayatlarına yön verir.

Manevi Kültür Öğelerinin Öznelliği

Manevi kültür herkes tarafından kabul edilmeyebilir. Bir toplumun düşünce yapısı ya da inanç sistemini başka bir toplum kabul etmeyebilir. Çünkü manevi kültür kolayca anlaşılmaz. Bunu için zaman ve araştırma imkanı gerekir. Bir toplumda çok değer gören bir manevi kültür öğesi başka bir toplumda anlamsız olabilir. Vatan kavramı bazı toplumlar için sadece toprak parçası iken bazı milletler için uğruna can verilecek kadar değer taşır. Türk toplumlarında toprak sadece bir kara parçası olarak kabul edilmez. Toprak parçasının barındırdığı manevi bir özellik vardır. Bir karış toprak parçası namus kavramına eşdeğerdir. Ancak bunu bazı toplumlar anlamakta güçlük çeker. Bu da manevi kültürün her millette farklı bir anlam ifade ettiğinin açık bir göstergesidir.